Giới thiệu về AUN

15:11 05/04/2019


Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển và duy trì hệ thống đảm bảo chất lượng trong trường đại học nhằm đạt được sứ mạng và mục tiêu đề ra, Trường đã thực hiện nhiều hoạt động cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng. Trong đó hoạt động đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài được xem là biện pháp cốt lõi giúp cải tiến chất lượng đào tạo. Bắt đầu từ năm 2016, Trường chủ trương lựa chọn chuyên ngành ngân hàng (một trong hai chuyên ngành đào tạo mũi nhọn của Trường) đi đầu trong việc thực hiện hoạt động tự đánh giá và tham gia đánh giá CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA. Trường thành lập Hội đồng tự đánh giá (TĐG) cấp Trường theo Quyết định số 2047/QĐ-ĐHNH ngày 13/10/2016 của Hiệu trưởng trường đại học Ngân hàng Tp.HCM. Bên cạnh đó là việc kiện toàn Hội đồng TĐG cấp trường và Ban thư ký công tác TĐG chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Nhiệm vụ của Hội đồng TĐG cấp trường là chỉ đạo Khoa Ngân hàng trong công tác tự đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng. Theo Quyết định số 2123/QĐ-ĐHNH ngày 17/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, Ban đề án tự đánh giá Khoa Ngân hàng được thành lập với nhiệm vụ lập và triển khai thực hiện Đề án đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Bấm vào đây để xem Báo cáo tự đánh giá và một số minh chứng cốt lõi của Khoa Ngân Hàng phục vụ cho công tác đánh giá ngoài AUN-QA.