Sinh viên tốt nghiệp Ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng: nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và tự nhiên, kiến thức nền tảng, hiện đại về tài chính ngân hàng nói chung, kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành ngân hàng nói riêng; Có năng lực xây dựng, phát triển, tổ chức và thực hiện hoạt động ngân hàng một cách có hiệu quả trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

1.Về kiến thức

1.1. Kiến thức giáo dục đại cương:

- Kiến thức cơ bản về nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan, lập trường tư tưởng và phương pháp luận chung nhất, từ đó ứng dụng vào chuyên ngành đào tạo cụ thể;

- Kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên,khoa học xã hội phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học lên ở bậc cao hơn;

- Kiến thức về giáo dục thể chất, giáo dục an ninh quốc phòng giúp người học đảm bảo sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Kiến thức cơ sở khối ngành kinh tế và cơ sở ngành tài chính ngân hàng:

- Kiến thức nền tảng về kinh tế học, các nguyên lý cơ bản của kế toán, thống kê, luật kinh doanh để phân tích các vấn đề kinh tế - xã hội, từ đó ứng dụng hiệu quả vào hoạt động của ngân hàng, tổ chức tài chính trong nền kinh tế.

- Kiến thức nền tảng về quản trị, marketing căn bản, kế toán căn bản để từ đó ứng dụng kiến thứcvà kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

1.3. Kiến thức ngành tài chính ngân hàng và chuyên ngành ngân hàng

- Kiến thức về tài chính tiền tệ giúp người học có khả năng bao quát về hệ thống, thị trường tài chính và các định chế tài chính trong nền kinh tế;

- Kiến thức chuyên sâu về các mảng hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế hiện đại giúp người học hình thành kỹ năng giải quyết các vấn đề cụ thể về Tín dụng, Thanh toán quốc tế, Kinh doanh ngọai hối, Định giá tài sản ...phát sinh trong hoạt động của ngân hàng thương mại;.

- Kiến thức tổng quát về tài chính ngân hàng, kiến thức chuyên sâu về ngân hàng giúp người học có khả năng phân tích, đánh giá, từ đó hình thành năng lực xây dựng và phát triển chính sách, cơ chế mới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

2. Về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

- Có kỹ năng nhận diện, phân tích, kỹ năng tư duy phản biện trước các tình huống/ vấn đề phát sinh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

- Có kỹ năng xử lý các tình huống tác nghiệp trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

- Có kỹ năng nhận diện, đề xuất vấn đề nghiên cứu, thực hiện hiệu quả nội dung các công đoạn trong nghiên cứu khoa học

2.2. Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua văn bản, thư điện tử, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục khách hàng,

- Có kỹ năng quản lý thời gian của bản thân, có thể học và tự học để nâng cao trình độ trong và sau khi ra trường.

- Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường (mức độ 530 TOEIC và tương đương) và chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

- Cókỹ năng tin học văn phòng thích hợp với yêu cầu công việc (tương đương chuẩn B tin học văn phòng)

3. Về thái độ

- Thể hiện nhận thức đúngvề bối cảnh xã hội, mội trường kinh doanh của ngân hàng và vai trò của ngành tài chính ngân hàng trong nền kinh tế hội nhập.

- Thể hiện sự tự tin, tích cực, chủ động, ứng xử chuyên nghiệp.

- Thể hiện đúng đạo đức nghề nghiệp phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

- Thể hiện ý thức vượt khó, chịu áp lực công việc, sẵn sàng thích nghi với những thay đổi trong môi trường làm việc của ngân hàng.

- Chủ động lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp của bản thân

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành ngân hàng có thể lựa chọn một trong các nhóm công việc sau:

- Nhóm công việc có định hướng kinh doanh như công việc của các bộ phận chuyên môn trong ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính tín dụng trong và ngoài nước, cụ thể đảm nhiệm các vị trí chuyên viên kinh doanh tín dụng, nguồn vốn, đầu tư, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, phân tích tài chính...

- Nhóm công việc có định hướng quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước như ngân hàng trung ương, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ với các vị trí thanh tra, giám sát, phân tích, hoạch định chính sách quản lý vĩ mô trong lĩnh vực ngân hàng.

- Nhóm công việc có định hướng nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu với các vị trí giảng viên, chuyên viên nghiên cứu.