Chuẩn đầu ra ngành Ngân hàng 2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1434 /QĐ-ĐHNH, ngày 08  tháng 10 năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh)

 


Tên chương trình (chuyên ngành): NGÂN HÀNG

Ngành đào tạo: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Mã ngành: 52340201

Trình độ đào tạo: Đại học


1. Mục tiêu đào tạo (chuẩn đầu ra):

1.1. Mục tiêu chung:

Sinh viên tốt nghiệp Ngành Tài chính - Ngân hàng, Chuyên ngành Ngân hàng nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại về tài chính ngân hàng nói chung, kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành ngân hàng nói riêng, có năng lực xây dựng, phát triển, tổ chức và thực hiện hoạt động ngân hàng một cách có hiệu quả trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức và lập luận ngành

·        Kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế

·        Kiến thức nền tảng về cơ sở ngành và ngành tài chính ngân hàng

·        Kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành ngân hàng

·        Kiến thức bổ trợ cho chuyên ngành ngân hàng

Kỹ năng và phẩm chất cá nhân- nghề nghiệp

·        Có khả năng phân tích, lập luận và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực ngân hàng

·        Có khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức về lĩnh vực ngân hàng

·        Có khả năng tư duy tầm hệ thống

·        Có khả năng hoàn thiện bản thân

·       Có đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng

Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

·        Khả năng làm việc nhóm

·        Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong hoạt động ngân hàng

·        Khả năng sử dụng tiếng Anh trong nghiệp vụ ngân hàng

Năng lực thực hành nghề nghiệp

·        Thể hiện nhận thức về bối cảnh xã hội và môi trường bên ngoài

·        Thể hiện nhận thức về môi trường bên trong ngân hàng

·       Có năng lực nhận diện và tổng quát hóa vấn đề trong thực tiễn hoạt động ngân hàng

·        Có năng lực xây dựng phương án giải quyết vấn đề trong hoạt động ngân hàng

·        Có năng lực triển khai thực hiện giải quyết vấn đề trong hoạt động ngân hàng

·       Có năng lực xây dựng, phát triển chính sách cơ chế mới trong lĩnh vực ngân hàng 


2. Thời gian đào tạo: Thiết kế thời gian tổ chức đào tạo là 04 năm với 08 học kỳ chính và 03 học kỳ hè. Trong các học kỳ chính, 07 học kỳ đầu sinh viên chủ yếu được học tập trên giảng đường, học kỳ cuối là học kỳ thực tập cuối khóa và thực hiện khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần thay thế. Sinh viên có thể đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt trong các học kỳ chính và học kỳ hè. Học kỳ hè được tổ chức đào tạo theo nhu cầu của sinh viên.

Sinh viên có thể học vượt để hoàn thành chương trình trước 01 năm rưỡi so với thời gian được thiết kế. Trong trường hợp học kéo dài thì thời gian kéo dài thêm không quá 02 năm.


3. Khối lượng kiến thức: 129 đơn vị tín chỉ, được viết tắt là “đvtc”, chưa kể các học phần Giáo dục thể chất (5 đvtc) và Giáo dục quốc phòng (8 đvtc);


4. Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


6. Thang điểm: Áp dụng thang điểm chữ và thang điểm hệ 4 (thang điểm hệ 10 được sử dụng mang tính tham khảo, đối chiếu)


7. Kết cấu chương trình đào tạo:  

TT 

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Số tín chỉ 

Trọng số (%)

1

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG & CƠ SỞ KHỐI NGÀNH

55

42.6%

1.1

Kiến thức giáo dục đại cương

23

17.8%

1.2

Kiến thức cơ sở khối ngành

32

24.8%

2

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH, NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH 

62

48.1%

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

21

16.3%

2.2

Kiến thức ngành

20

15.5%

2.3

Kiến thức chuyên ngành

15

11.6%

3

HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

12

9.3%

3.1

Học phần thực tập cuối khóa/ Internship

3

2.3%

3.2

Học phần khóa luận tốt nghiệp/ Research Paper

9

7.0%

TỔNG CỘNG

129

100.0%

Trong đó, các học phần tự chọn, bổ trợ (bao gồm thay thế khóa luận tốt nghiệp) là 23 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 17,8%.