Chương trình đào tạo 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Tên ngành đào tạo:                TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

                                                 (FINANCE – BANKING)

Mã ngành đào tạo:                  7340201

Chuyên ngành đào tạo:          Ngân hàng

Loại hình đào tạo:                  Chính quy tập trung

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1302 /QĐ-ĐHNH, ngày 01 tháng 8  năm 2018 của Hiệu trưởng trường đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh)


1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Mục tiêu chung:

Sinh viên tốt nghiệp Ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại về kinh tế, tài chính ngân hàng nói chung, kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành ngân hàng nói riêng, có phẩm chất tốt, có năng lực nghiên cứu và ứng dụng một cách hiệu quả trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

1.2 Mục tiêu cụ thể (chuẩn đầu ra)

1.      Khả năng vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong lĩnh vực kinh tế

2.      Khả năng vận dung kiến thức nền tảng và chuyên sâu một cách hệ thống trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

3.      Khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để nhận diện và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của NH/ Tổ chức TCTD

4.      Khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng

5.      Khả năng phản biện, xây dựng, phát triển cơ chế chính sách mới trong lĩnh vực ngân hàng

6.      Có khả năng tư duy phản biện

7.      Có khả năng tổ chức và làm việc nhóm

8.      Có khả năng giao tiếp (bằng văn bản và lời nói) hiệu quả trong môi trường và hoàn cảnh khác nhau.

9.      Khả năng vận dụng kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng

10. Thể hiện tính chủ động, tích cực và khả năng quản lý các nguồn lực cá nhân

11. Thể hiện ý thức tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

12. Có khả năng nhận biết và thích ứng với những thay đổi trong bối cảnh xã hội và môi trường nghề nghiệp 


2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển trên phạm vi cả nước, dựa trên tổng điểm theo mã tổ hợp và ký hiệu bài thi:

            A00: Toán, Lý, Hoá                                   A01: Toán, Lý, Anh

           D01: Toán, Văn, Anh                                D90: Toán, KHTN, Anh

           D96: Toán, KHXH, Anh.


3. KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

MỤC

KHỐI KIẾN THỨC

SỐ HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

TỶ LỆ (%)

1.1

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

10

23

18 %

1.2

CƠ SỞ NGÀNH

19

53

41%

1.3

NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH

18

53

41%

TỔNG CỘNG

47

129

100.0%


Xem lưu đồ về cây CTĐT chuyên ngành Ngân Hàng tại đây.


4. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC

Tổng số tín chỉ của Chương trình đào tạo là 129 đơn vị tín chỉ (đvtc), không bao gồm các học phần Giáo dục thể chất (5 đvtc) và Giáo dục quốc phòng (8 đvtc).


5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO – ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định chi tiết của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.


6. VỊ TRÍ VIỆC LÀM:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành ngân hàng có thể lựa chọn một trong các nhóm công việc sau:

-   Nhóm công việc có định hướng kinh doanh tại các bộ phận chuyên môn trong ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính tín dụng trong và ngoài nước, cụ thể đảm nhiệm các vị trí chuyên viên kinh doanh tín dụng, nguồn vốn, đầu tư, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, phân tích tài chính...

-   Nhóm công việc có định hướng quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước như ngân hàng trung ương, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ với các vị trí thanh tra, giám sát, phân tích, hoạch định chính sách quản lý vĩ mô trong lĩnh vực ngân hàng.

-   Nhóm công việc có định hướng nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu với các vị trí giảng viên, chuyên viên nghiên cứu.


Văn bản ban hành xem tại đây.