Danh sách giảng viên của Khoa

STT Họ tên Email
Ban Lãnh đạo khoa 
1 TS. Nguyễn Trần Phúc
phucnt@buh.edu.vn


 2 TS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc - Trưởng bộ môn Ngân hàng đầu tư   locnhv@buh.edu.vn 
Giáo vụ khoa
3 Vũ Thị Thanh Hòa hoavtt@buh.edu.vn

Bộ Môn Ngân Hàng Thương Mại
4 Ths. Trần Thị Bình An anttb@buh.edu.vn
5 Ths. Nguyễn Thị Minh Châu chauntm@buh.edu.vn

6 TS. Nguyễn Chí Đức ducnc@buh.edu.vn


7 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hanhntm@buh.edu.vn

8 Ths. Nguyễn Trung Hiếu hieunt@buh.edu.vn

9 Ths. Trần Kim Long longtk@buh.edu.vn

10 Ths. Nguyễn Minh Nhật nhatnm@buh.edu.vn

11 Ths. Phạm Thanh Nhật nhatpt@buh.edu.vn

12 Ths. Tạ Thu Hồng Nhung nhungtth@buh.edu.vn
13 PGS. TS Nguyễn Thị Nhung nhungnt@buh.edu.vn
14 TS. Nguyễn Văn Phúc phucnv@buh.edu.vn

15 Ths. Lê Thị Anh Quyên quyenlta@buh.edu.vn

16 Ths. Nguyễn Thị Thu Trang trangntt@buh.edu.vn
17 Ths. Hồ Thị Ngọc Tuyền tuyenhtn@buh.edu.vn
18 TS. Ngô Văn Tuấn tuannv@buh.edu.vn

Bộ Môn Ngân Hàng Đầu Tư
19 Ths. Lê Hoài Ân anlh@buh.edu.vn

20 TS. Lê Hạ Diễm Chi chilhd@buh.edu.vn

21 Ths. Đặng Trí Dũng dungdt@buh.edu.vn

22 TS. Trần Trọng Huy huytt@buh.edu.vn

23  TS. Lê Thanh Ngọc ngoclt@buh.edu.vn 
24 TS. Đào Lê Kiều Oanh oanhdlk@buh.edu.vn

25 Ths. Liêu Cập Phủ phulc@buh.edu.vn

26 Ths. Nguyễn Anh Tú tuna@buh.edu.vn


27 Ths. Trần Thị Vân Trà trattv@buh.edu.vn

Bộ Môn Ngân Hàng Quốc Tế
28 Ths. Nguyễn Lương Cúc Phương phuongnlc@buh.edu.vn
29 Ths. Trần Hồng Hà hath@buh.edu.vn

30 Ths. Nguyễn Nhi Quang quangnn@buh.edu.vn

   31  Ths. Trần Vương Thịnh thinhtv@buh.edu.vn 
32  TS. Lê Thị Anh Đào     daolta@buh.edu.vn 

33  ThS. Nguyễn Minh Phương    phuongnm@buh.edu.vn 
34  TS. Phan Diên Vỹ    vypd@buh.edu.vn