Tập Thể Khoa Ngân Hàng

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

BAN LÃNH ĐẠO

TS. Nguyễn Trần Phúc - Trưởng Khoa

TS. Lê Thanh Ngọc - Phó Khoa

Th.S Nguyễn Trung Hiếu - Phó Khoa

Th.S Trần Chí Chinh - Phó Khoa

 

 

 

BỘ MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. TS. Bùi Diệu Anh

2. ThS. Trần Thị Bình An

3. ThS. Nguyễn Thị Minh Châu

4. TS. Nguyễn Chi Đức

5. ThS. Võ Thị Ngọc Hà

6. ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

7. ThS. Trần Kim Long

8. ThS. Nguyễn Minh Nhật

9. ThS. Phạm Thanh Nhật

10. ThS. Lê Thị Anh Quyên

11. ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

12. ThS. Hồ Thị Ngọc Tuyền

13. TS. Ngô Văn Tuấn

14. TS. Phan Diên Vỹ

15. ThS. Lê Nguyễn Minh Phương

BỘ MÔN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

1. TS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc

(Head of the department)

2. ThS. Lê Hòai Ân

3. TS. Lê Hà Diễm Chi

4. ThS. Đặng Trí Dũng

5. TS. Trần Trọng Huy

6. TS. Đào Lê Kiều Oanh

7. ThS. Liêu Cập Phủ

8. ThS. Nguyễn Anh Tú

9. ThS. Trần Thị Vân Trà

 

BỘ MÔN NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

 

 

 

 

1. ThS. Trần Hồng Hà

2. ThS. Nguyễn Nhi Quang

3. ThS. Trần Vương Thịnh

4. TS. Lê Thị Anh Đào

5. TS. Phan Thị Linh

6. ThS. Tạ Thu Hồng Nhung

THƯ KÝ KHOA

Cô Vũ Thị Thanh Hoà

 

 

GIẢNG VIÊN MỜI NGOÀI

1. PGS. TS. Hoàng Thị Thanh Hằng

2. TS. Lê Thị Hiệp Thương

3. TS. Phạm Phú Quốc

4. PGS. TS. Nguyễn Thị Nhung

5. TS. Nguyễn Văn Phúc

6. PGS. TS. Nguyễn Đức Trung

7. TS. Nguyễn Phước Kinh Kha

8. ThS. Trần Chí Chinh

9. ThS. Vũ Thị Hải Minh