Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Ngân hàng

Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Ngân hàng

Khoa Ngân hàng hình thành năm 2014 trên cơ sở sáp nhập hai khoa, Khoa Tín dụng và một phần Khoa Ngân hàng Quốc tế. Tiền thân của Khoa Tín dụng là Bộ Môn Ngân hàng Thương mại của Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa Học Ngân hàng trước đây. Tiền thân của Khoa Ngân hàng Quốc tế là Khoa Tiền tệ Tín dụng Quốc tế thành lập vào năm 1998. Sự phát triển của Khoa Ngân hàng thể hiện qua các mốc thời gian sau:

·       1993: Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng

o   Bộ môn Ngân hàng Thương mại

·       1998:  Học viện Ngân hàng Phân viện TP. HCM

o   Khoa Nghiệp vụ Kinh doanh Ngân hàng

o   Khoa Tiền tệ Tín dụng Quốc tế  

·       2003: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

o   Khoa Quản trị các Định chế Tài chính

o   Khoa Tài chính Ngân hàng Quốc tế

·       2005: Đổi tên hai khoa

o   Khoa Tín dụng

o   Khoa Ngân hàng Quốc tế

·       2014: Sáp nhập hai khoa Tín dụng và Ngân hàng Quốc tế thành Khoa Ngân hàng

 Khoa Ngân hàng là một trong những khoa chủ chốt của Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM với  mục tiêu chung là “Trường đại học đào tạo đa ngành khối kinh doanh quản lý, trong đó ngành Kinh tế Tài chính – Ngân hàng là mũi nhọn”