Sứ mạng - Tầm nhìn - Triết lý giáo dục

SỨ MẠNG

“Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực nghiên cứu và thực hành trong môi trường tài chính ngân hàng toàn cầu”

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Khoa Ngân hàng – trường Đại học Ngân hàng TPHCM là địa chỉ uy tín hàng đầu tại Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; Chương trình đào tạo được đánh giá ngang tầm với chương trình đào tạo cùng chuyên ngành của các nước trong khu vực ASEAN


TRIẾT LÝ GIÁO DỤC 
“Giáo dục Mở - Linh hoạt – Thực tiễn”

Giáo dục mở: xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, khuyến khích người học tích cực, chủ động, sáng tạo và độc lập trong tư duy

Linh hoạt: phương pháp giảng, phương pháp đánh giá người học đa dạng, phong phú, phù hợp với mục tiêu và nội dung đào tạo

Thực tiễn: Chương trình và phương pháp giảng dạy gắn với thực tiễn, phù hợp định hướng ứng dụng của Trường


MỤC TIÊU

Mục tiêu chung của Khoa Ngân hàng là đào tạo những cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức nền tảng, hiện đại về tài chính ngân hàng nói chung, kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành ngân hàng nói riêng, có năng lực xây dựng, phát triển, tổ chức và thực hiện hoạt động ngân hàng một cách có hiệu quả trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Để đạt được mục tiêu chung đó, Khoa Ngân hàng xác lập các mục tiêu cụ thể sau:
    - Nâng cao, chuẩn hóa về chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên;
   - Liên tục đổi mới, cải tiến chương trình đào tạo theo hướng cung cấp tri thức hiện đại, phù hợp với bối cảnh của nền kinh tế;
   - Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn lý thuyết với thực hành;
    - Chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng nhằm tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; đồng thời bổ sung, phát triển lý luận về lĩnh vực tài chính ngân hàng trong điều kiện Việt Nam;
    - Mở rộng mối quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức trong và ngoài nước, từng bước hòa nhập công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường bạn.