hien-thi-trang-tin

Sách và tài liệu tham khảo

15:32 31/01/2019

Stt Năm Tên TLTK Tài liệu tham khảo/sách Chủ biên
1 2017 Các chủ thể giám sát các ngân hàng thương mại Việt Nam TLTK Nguyễn Chí Đức
2 2015 Tình huống trong thanh toán quốc tế và hướng dẫn xử lý TLTK Lê Thị Anh Đào
3 2015 Tài chính quốc tế TLTK Nguyễn Trần Phúc (đồng chủ biên)
4 2015 Phân khúc thị trường sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam”. SCK Phan Diên Vỹ;
Lý Hoàng Ánh
5 2014 Bản dịch tiếng Việt ISBP 745 TLTK Lê Thị Anh Đào
6 2014 Phòng ngừa rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại tại TP HCM TLTK Phan Diên Vỹ
7 2014 Kinh nghiệm sáp nhập, hợp nhất ngân hàng thương mại trong hội nhập quốc tế TLTK Phan Diên Vỹ
8 2013 Hoạt động kinh doanh ngân hàng SCK Bùi Diệu Anh
9 2013 Bảo hiểm SCK Bùi Diệu Anh
10 2012 Nguyên lý thống kê SCK Nguyễn Văn Phúc (đồng chủ biên)
11 2010 Tín dụng ngân hàng SCK Bùi Diệu Anh
12 2010 Bảo hiểm - Nguyên lý và bài tập SCK Bùi Diệu Anh
13 2009 Giao dịch ngoại hối - bài tập và gợi ý trả lời SCK Nguyễn Trần Phúc
14 2007 Tiền tệ - Ngân hàng SCK Nguyễn Thị Nhung
15 2007 Thị trường ngoại hối và giao dịch ngoại hối SCK Nguyễn Trần Phúc
16 2002 Thị trường tiền tệ SCK Nguyễn Thị Nhung

Nguồn: Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ Đại học Ngân hàng & CV của giảng viên