Thông báo V/v nhận trợ cấp xã hội đối với sinh viên chính quy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập, NH 2018-2019

09:41 06/05/2019

Khoa Ngân hàng thông báo về:
1. Quyết định nhận trợ cấp xã hội đối với sinh viên chính quy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập, NH 2018-2019 (tải file)
2. Thời gian, địa điểm nhận tiền trợ cấp xã hội (tải file)