Thông báo về học bổng Người bạn đồng hành dành cho sinh viên khuyết tật đợt 2 năm 2018

15:55 18/10/2018

Khoa Ngân hàng thông báo đến sinh viên học bổng Người bạn đồng hành dành cho sinh viên khuyết tất đợt 2.

Sinh viên xem link đính kèm: (click here)