Thông tin về học bổng THẮP SÁNG Tương Lai từ Deloitte Việt Nam

16:27 13/04/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 62 / TB – ĐHNH - TTHTSVTP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng4 năm 2017

       

THÔNG BÁO

 Nhận hồ sơ xét học bổng Thắp sáng tương lai 2017

Học bổng Thắp sáng tương lai là học bổng do ACCA Việt Nam và Deloitte Việt Nam đồng sáng lập. Trải qua hơn 4 năm thực hiện. Chương trình đã truyền lửa tới 164 em sinh viên với nhiều hoàn cảnh khó khăn từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh theo đuổi ước mơ phát triển nghề nghiệp tài chính-kế toán – kiểm toán.

Nay Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Trường về nội dung học bổng Thắp sáng tương lai 2017 cụ thể như sau:

I.       MỤC ĐÍCH

Học bổng Thắp sáng tương lai trao tặng hàng năm nhằm khuyến khích, động viên các em sinh viên vượt khó học giỏi và sinh viên có  ý chí vươn lên trong cuộc sống, quyết tâm theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp.

II.   ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG

Là sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc chưa được cấp sổ hộ nghèo/cận nghèo nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn có các giấy tờ chứng minh hoàn cảnh như: sổ vay vốn, sổ khám bệnh, hóa đơn viện phí, hóa đơn thuốc ….. hoặc bất kỳ các giấy tờ chứng minh hoàn cảnh khó khăn.

III.       CÁCH THC NP H SƠ HC BNG

             Sinh viên đăng ký tại website www.thapsangtuonglai.com 

IV. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

-         Hạn chót nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2017

Lưu ý: Mọi thắc mắc sinh viên vụi lòng liên hệ Chị Phạm Thị Hương qua email huongthpham@deloitte.com

 

Nơi nhận:

-Ban website

-Phòng CTSV

-Các khoa quản lý SV

-Đòan TN – Hội SV

-Lưu VP. TTHTSV

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Văn Sáu